STANOVY SDRUŽENÍ VRSTEVNICE


 1. Název, sídlo a působnost Sdružení
 2. Smysl a cíl SV
 3. Orgány Sdružení
 4. Shromáždění členů SV
 5. RAMPA
 6. Rada SV
 7. Členství
 8. Práva a povinnosti členů SV
 9. Majetek SV
 10. Zánik SV
 11. Závěrečná ustanovení
  Volební řád Sdružení Vrstevnice

 

Sdružení Vrstevnice je dobrovolné sdružení převážně mladých lidí, kteří chtějí na základě křesťanských principů spojovat zájmovou a profesní činnost s duchovním a morálním rozvojem své osobnosti.

I. Název, sídlo a působnost Sdružení
 1. Název Sdružení Vrstevnice (dále jen SV) má svůj původ v událostech, které v letech 1990 – 1995 společně prožila většina zakládajících členů ve velehorách Evropy. Název symbolicky vyjadřuje touhu členů SV po zvyšování úrovně jejich duchovního a morálního života.
 2. Adresa sídla SV je Pražská 64, 257 41 Týnec nad Sázavou.
 3. Sdružení působí v celé České republice. Navazuje také četné kontakty s mládeží v zahraničí.
II. Smysl a cíl SV
 1. SV zakládá a vede různé dobrovolné zájmové i odborné kroužky a spojuje jejich činnost s rozvojem duchovního a morálního života jejich členů.
 2. Činnost těchto kroužků je zaměřena především na
 1. Pořádá různá setkání pro mládež, poutě a další akce, které slouží k všestrannému rozvoji osobností jejich účastníků.
 2. Nabízí mládeži řadu možností tvůrčím způsobem využít volný čas.
 3. Spolupracuje se sdružením Pyramida a má zájem o spolupráci se všemi sdruženími, spolky, organizacemi, hnutími, řády a spiritualitami, jejichž zásady a cíle neodporují zásadám a cílům SV.
 4. Křesťanské principy jsou pro SV podstatné. Právě proto však SV není pouze křesťanským společenstvím, ale svojí činností chce být v duchu slov Evangelia “Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti” (Jan 10,10) a v duchu encykliky Evangelium Vitae oslavou života v celé jeho šíři.
 5. Jednou za rok pořádá SV pro své členy setkání na některém poutním místě v Evropě. Při každé z těchto poutí usiluje o vyvážené spojení duchovní formace účastníků s pobytem v přírodě, zejména ve velehorách. Při putování po Evropě navazuje SV kontakty s mládeží v zahraničí. Obvykle se jedná o reciproční akce.
III. Orgány Sdružení
 1. Orgány Sdružení jsou
IV. Shromáždění členů SV
 1. Má právo dvoutřetinovou většinou rozhodnout o rozpuštění SV.
 2. Předkládá Radě SV a RAMPĚ návrhy a podněty pro další činnost.
V. RAMPA
 1. Stejně jako název Sdružení je i název RAMPA pojmem převzatým z horolezecké terminologie. Současně je zkratkou pro Radu animátorů malých profesních aktivit.
 2. Sdružuje členy SV, kteří se v jeho rámci aktivně podílejí na vedení některého z kroužků zmíněných v bodech II. 1. - 2. nebo na jiné činnosti typické pro SV.
 3. Volí nadpoloviční většinou členy Rady SV.
 4. Navrhuje Radě SV založení nových zájmových či profesních kroužků.
 5. Navrhuje Radě SV ukončení činnosti existujících zájmových či profesních kroužků.
 6. Schází se alespoň třikrát za rok.
 7. O členství v orgánu RAMPA rozhoduje RAMPA nadpoloviční většinou stávajících členů v souladu s volebním řádem, který tvoří nedílnou přílohu Stanov.
VI. Rada SV
 1. Rada SV je statutárním orgánem SV oprávněným zastupovat Sdružení ve všech věcech. Jejím jménem jedná náčelník.
 2. Rozhoduje o všech vnitřních záležitostech SV, které nejsou výslovně uvedeny v kompetencích Shromáždění členů SV nebo RAMPY, zejména o změnách Stanov SV a o uvolňování finančních prostředků na činnost odpovídající cílům SV.
 3. Skládá se z pěti členů RAMPY.
 4. Je volena jednou za rok shromážděním nadpoloviční většiny členů RAMPY v souladu s přiloženým volebním řádem.
 5. Schází se alespoň jednou za dva měsíce.
 6. Důležitá rozhodnutí konzultuje s RAMPOU nebo se Shromážděním členů SV.
VII. Členství
 1. Nerozhodne-li RAMPA jinak, stává se členem SV každá osoba starší 12 let, která respektuje stanovy SV a svůj zájem o členství potvrdí vyplněním a podepsáním registračního lístku.
 2. Každý člen SV může své členství kdykoliv ukončit písemným prohlášením.
 3. V případě závažného nebo opakovaného nedodržování stanov SV může být kterýkoliv člen vyloučen.
 4. O nepřijetí (viz VII. 1.), popř. vyloučení (viz VII. 3.) členů SV rozhoduje nadpoloviční většinou RAMPA.
 5. Členství ve SV zaniká
 1. Členství ve SV a členství v kroužcích jím organizovaných se navzájem nepodmiňují.
VIII. Práva a povinnosti členů SV
 1. Každý člen SV má tato základní práva:
 1. Každý člen SV má tyto základní povinnosti:
IX. Majetek SV
 1. SV získává majetek zejména
 1. Dne 1. ledna 1999 nabývají platnosti následující ustanovení o členských příspěvcích:
X. Zánik SV
 1. SV zanikne rozhodnutím příslušného orgánu SV nebo v případě, že ve stanovách SV dojde ke změně nebo k vypuštění bodu II. 6. nebo X. 1.
 2. Rada SV je povinna oznámit zánik SV všem členům Sdružení a příslušnému orgánu státní správy nejpozději do 15 kalendářních dnů.
 3. V případě zániku SV bude veškerý majetek SV rozhodnutím Rady SV převeden na organizaci, která splňuje zásady vyjádřené v odstavci II. 6.
XI. Závěrečná ustanovení
 1. Stanovy SV nabývají platnosti dnem zaregistrování SV příslušným orgánem státní správy.
Volební řád Sdružení Vrstevnice
 1. Volba Rady SV je tajná.
 2. Členem RAMPY může být na návrh alespoň jednoho člena Rady zvolen kterýkoliv člen SV, který se aktivně podílí na iniciativách Sdružení, splňuje podmínky, které se k tomuto postavení vztahují v ostatních bodech Stanov a zájem o členství v RAMPĚ projeví alespoň při dvou po sobě následujících pravidelných setkáních RAMPY.
 3. Stávající členové RAMPY volí nové členy jednotlivě nadpoloviční většinou. Hlasování je tajné a bez přítomnosti kandidátů.
 4. Konají-li se volby nových členů RAMPY při stejné příležitosti jako volby Rady, jsou nejprve voleni členové RAMPY. Takto zvolení noví členové RAMPY mohou vzápětí volit a být voleni ve volbách Rady.
 5. Člen RAMPY, který se po dobu jednoho roku nezúčastní ani jednoho víkendového setkání RAMPY, automaticky pozbývá členství v RAMPĚ. Výjimku z tohoto pravidla může v odůvodněných případech odhlasovat Rada nadpoloviční většinou. Toto hlasování je tajné a bez přítomnosti členů RAMPY, o jejichž členství se rozhoduje.
 6. Náčelník je volen v tajném hlasování tak, že každý přítomný člen RAMPY přidělí jednomu kandidátovi jeden a jinému dva body. Náčelníkem je pak zvolen ten, kdo získal nejvyšší počet bodů. Volba náčelníka se koná vždy po jednom roce současně s volbami nových členů Rady. Náčelník musí být současně členem Rady.
 7. Z každých voleb nových členů RAMPY nebo Rady je pořízen zápis stvrzený notářsky ověřeným podpisem nově zvoleného náčelníka.
 8. Tento volební řád ve znění pozdějších úprav nabývá platnosti dnem 1. ledna 1999 a nemá zpětnou platnost.